wtorek, 21 sierpnia, 2018
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym z siedzibą w Nieborowicach, ul. Główna 50, kod pocztowy 44-144, adres e-mail: ppnieborowice@pilchowice.pl, tel. 32 3327172 .

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 RODO
na podstawie wymogów określonych w przepisach prawa w celu wykonania zadań związanych
z przyjmowaniem uczniów (wychowanków), realizacją procesu edukacyjnego oraz realizacją zawartych umów.

 

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest ……LESZEK  PROSZOWSKI……………

adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl, tel. 32 3314808, 502639006.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami/ do czasu wycofania zgody.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3,
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym , jest dobrowolne
(w przypadku zgody na przetwarzanie danych).

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami ……………………………………………………………………

                        (imię, nazwisko i podpis osoby/prawnego opiekuna osoby,
                                                         której dane osobowe będą przetwarzane)