piątek, 22 maja, 2020
Procedura Rewalidacji i WWR

Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 0200.5.2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach z dnia 21.05.2020r.

Procedura

„Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych,

i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie placówki

w czasie ograniczenia działalności Publicznego Przedszkola    z Oddziałem Integracyjnym  w Nieborowicach”

obowiązujące od dnia 25 maja 2020 roku

I. Cel procedury

Procedury oraz wytyczne określają zasady organizacji  zajęć rewalidacyjnych,  i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w okresie stanu epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem Rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych,  i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 II. Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli specjalistów Zespołu świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania stanu epidemicznego, którzy są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są znać  i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

III. Organizacja zajęć

 1. Placówka prowadzi zajęcia rewalidacyjne,  oraz wczesne wspomaganie rozwoju indywidualne.
 2. Dziecko korzystające z zajęć musi być bezwzględnie zdrowe oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie mogło mieć kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. Jeśli dziecko zgłaszało rodzicowi w domu jakiekolwiek dolegliwości, powinno bezwzględnie zostać w  domu.
 3. Rodzic, który zdecydował się na korzystanie z zajęć na terenie placówki, wyraża automatycznie zgodę na:
 4. pomiar temperatury dziecka,odizolowanie dziecka, w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u  dziecka,
 5. wezwanie rodzica do natychmiastowego stawienia się w placówce w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka i powiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych sugerujących zarażenie wirusem COVID 19
 6. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia, powinien uczulić dziecko na obowiązujące nowe zasady higieniczne, tj.:
  1. zakładanie maseczki na czas przejścia do placówki (dotyczy dziecka powyżej 4 r.ż.)
  1. niepodawanie ręki na przywitanie,
  1. unikanie dotykania oczu, nosa, ust,
  1. mycie rąk po każdej zabawie, korzystaniu z toalety,
  1. kasłanie, kichanie w tzw. „łokieć” lub do chusteczki,
  1. niezabieranie do placówki zabawek domowych oraz innych zbędnych rzeczy,
  1. zgłaszanie nauczycielowi złego samopoczucia (ból głowy, brzucha),
  1. nie wkładanie do ust zabawek oraz innych pomocy,
  1. nowy wygląd zewnętrzny pracowników obsługi (fartuchy ochronne, rękawiczki, maseczki, przyłbice) związany jest z zasadami bezpieczeństwa i nie powinien dziecka przestraszyć.
 7. Należy prowadzić monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcyjnych z uwzględnieniem elementów, terminu wykonania i osoby wykonującej (załącznik nr3).

IV. Rozpoczęcie zajęć – przyprowadzanie dziecka

 1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia swojego dziecka oraz o  dobrowolnym i świadomym powierzeniu dziecka placówce w trakcie trwania pandemii, w  pierwszym dniu zajęć ( załącznik nr 1).
 2. Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do placówki wchodzi tylko i wyłącznie do wyznaczonej strefy w holu wejściowym i powierza swoje dziecko pracownikowi placówki.
 3. Obowiązkowo rodzic/opiekun wchodzący do placówki ma założoną maseczkę, rękawiczki lub przed wejściem do placówki dezynfekuje ręce.
 4. W holu wejściowym może przebywać tylko i wyłącznie 1 rodzic/opiekun.
 5. Opiekun zabezpieczony przyłbicą lub maseczką w obecności rodzica/opiekuna mierzy temperaturę ciała dziecka termometrem bezdotykowym i zaprowadza dziecko do sali, w razie potrzeby pomaga dziecku w czynnościach samoobsługowych w szatni, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.
 6. W przypadku podejrzenia choroby (także objawów typu kaszel, katar, pomiar temperatury wskazujący powyżej 37,2 stopnie C) dziecko nie zostaje przyjęte do placówki. Opieką nie zostają także objęte dzieci, których opiekunowie nie wyrażą zgody na pomiar temperatury.
 7. Dziecko nie może zabierać do sali niepotrzebnych przedmiotów lub własnych zabawek.
 8. Dyrektor zatwierdza czas rozpoczęcia i wejście do budynku dziecka w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą poszczególnych dzieci.

V. Pobyt dziecka na terenie placówki

 1. W pierwszej kolejności należy dopilnować, aby dzieci umyły ręce mydłem antybakteryjnym lub płynem dezynfekującym.
 2. Zabrania się łączenia zajęć różnych dzieci.
 3. Organizacja zajęć, przemieszczania się dzieci oraz zabawy powinny być zorganizowane  w taki sposób,  aby uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych dzieci.
 4. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren placówki.

VI. Zakończenie zajęć – odbiór dziecka z placówki

 1. Rodzice/opiekunowie oczekują na dzieci w holu wejściowym z zachowaniem dystansu min.  2 m od pracowników, innych rodziców/opiekunów i ich dzieci.
 2. Rodziców/opiekunów obowiązują zasady wskazane w pkt IV.
 3. Dzieci nie mogą zabierać z placówki do domu żadnych niepotrzebnych rzeczy ani zabawek.
 4. Podobnie jak czas rozpoczęcia zajęć, zakończenie zajęć jest zsynchronizowane w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą poszczególnych dzieci.

VII. Wejście do placówki

 1. W trakcie godzin funkcjonowania placówki przed wejściem do budynku umieszcza się dozownik z  płynem dezynfekującym do rąk.
 2. Na drzwiach wejściowych umieszcza się następujące informacje:
 3. Wymagane zakrywania ust i nosa przez osoby dorosłe,
 4. Obligatoryjne dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe przed wejściem do budynku,
 5. Do budynku wraz z dzieckiem (hol przedszkola) może wejść tylko jeden rodzic/opiekun,
 6. Obowiązkowy dystans społeczny rodziców/opiekunów między sobą w przestrzeni podmiotu wynosi min. 2 m
 7. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie wytycznych i prawidłowe umieszczenie informacji w pkt 2 jest osoba wyznaczona przez dyrektora.
 8. Wszystkie klamki, poręcze inne elementy na wejściu do budynku powinny być regularnie dezynfekowane.
 9. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcyjnych   z uwzględnieniem elementów, terminu wykonania i osoby wykonującej.
 10. W przedszkolu funkcjonuje wejście główne dla dzieci realizujące zajęcia rewalidacyjne  i wczesne wspomaganie rozwoju.
 11. Opiekunowie zajęć są zobowiązani powiadomić rodziców/opiekunów w jakim terminie i  o której godzinie dziecko ma zajęcia.

VIII. Sala zajęć

 1. Sprzęty i wyposażenie w sali terapeutycznej  w których odbywać się będą zajęcia wwr   i rewalidacja zostaną zweryfikowane pod kątem możliwości zdezynfekowania.
 2. Wszystkie zabawki i pomoce, z których będzie dziecko korzystało podczas zajęć, zostaną zdezynfekowane po zakończeniu zajęć, a przed rozpoczęciem kolejnych.
 3. W trakcie opieki w sali zajęć może przebywać tylko i wyłącznie dziecko oraz opiekun.
 4. Salę wietrzy się co najmniej raz na godzinę, obowiązkowo po każdych zajęciach.

IX. Toalety dla dzieci

 1. Jeśli w danym czasie w placówce odbywają się więcej niż jedne zajęcia, to w miarę możliwości każdy uczestnik korzysta z osobnej toalety.
 2. W toaletach umieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 3. Podczas dezynfekcji toalet obowiązuje zakaz przebywania dzieci.
 4. Każda toaleta zostaje wyposażona w mydło antybakteryjne dla dzieci.
 5. Należy prowadzić monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcji  z uwzględnieniem elementów, terminu wykonania dezynfekcji i osoby wykonującej (załącznik nr 4).

X. Wyznaczone pomieszczenie do izolacji osoby, u której zdiagnozowano objawy choroby

 1. Na terenie placówki przygotowane jest pomieszczenie pełniące funkcje izolatki, które znajduje się w  gabinecie pielęgniarki, wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.
 2. W widocznym miejscu gabinetu znajdują się numery telefonu do:
 3. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 4. Dyrektora placówki.
 5. Pomieszczenie wyposażone jest w niezbędne środki ochrony, m.in.:
 6.  rękawiczki jednorazowe,
 7.  maseczki,
 8.  płyn do dezynfekcji.

XI. Pracownicy przedszkola

 1. Do pracy  mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Nauczyciel i pracownik niepedagogiczny zobowiązany jest do codziennej samoobserwacji i pomiaru temperatury ciała przed rozpoczęciem pracy.
 2. Każdy pracownik po wejściu do budynku ma mierzoną temperaturę a następnie jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz założenia przyłbicy lub maseczki.
 3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do częstego mycia i dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym, szczególnie:
 4.  przed i po kontakcie z dziećmi
 5. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
 6. po usunięciu środków ochrony osobistej,
 7. Pracownicy nie powinni nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie powinno się nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.
 8. Przy ewentualnych czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
 9. Na terenie placówki każdy nauczyciel prowadzący zajęcia z konkretnymi dziećmi powinien unikać kontaktu z dziećmi innych opiekunów, pozostałymi opiekunami a także personelem pomocniczym.
 10. Pracownicy personelu administracyjnego nie powinni kontaktować się z dziećmi oraz nauczycielami.
 11. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest zachować dystans społeczny w odniesieniu do pozostałych pracowników.

XII. Postępowanie na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

 1. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik i rodzic/opiekun dziecka biorącego udział w zajęciach.
 2. Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1, należy dokonać dyrektorowi placówki.
 3. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora placówki o nagłej zmianie stanu zdrowia swojego dziecka, jeżeli taki stan zostanie zauważony w domu lub po powrocie z przedszkola.
 4. Pracownicy przedszkola, u których wystąpiły niepokojące objawy, nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu, powiadomić dyrektora placówki i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u uczestnika zajęć, należy natychmiast odizolować osobę w  wyznaczonym pomieszczeniu do izolacji.
 6. Należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji.
 7. Dzieci w pomieszczeniu do izolacji przebywają w obecności wyznaczonego przez dyrektora pracownika zabezpieczonego w fartuch ochronny, przyłbicę, rękawiczki (przedmioty wskazanego zabezpieczenia znajdują się w pomieszczeniu do izolacji).
 8. Wyznaczony pracownik będący w izolacji i oczekujący na przybycie rodzica na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka.
 9. Pracownik / Dyrektor kontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
 10. Dyrektor sprawuje stały nadzór nad realizacją zadania polegającego na odizolowaniu osoby z  podejrzeniem choroby oraz respektowaniu zakazu opuszczania obiektu/pomieszczeń przez inne osoby mające kontakt z osobą z podejrzeniem.
 11. Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa bezpośrednio z  pokoju izolacji, najbliższym możliwym wyjściem.
 12. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS CoV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, skierować do sali izolacji, wstrzymać kolejne przyjęcia dzieci do placówki oraz powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach.
 13. Obszar, w którym się poruszała i przebywała osoba, u której wystąpiły objawy choroby, należy poddać gruntowemu sprzątaniu, a następnie zdezynfekować.