czwartek, 28 maja, 2020
Procedury oraz wytyczne funkcjonowanie placówki.

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0200.6.2020  Dyrektora Publicznego Przedszkola  z Oddziałem Integracyjnym   w Nieborowicach  z dnia 28.05.2020r.

PROCEDURY ORAZ WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM  INTEGRACYJNYM

W  NIEBOROWICACH W  OKRESIE PANDEMII COVID -19

I Cel procedury

Procedury oraz wytyczne określają sposób funkcjonowania placówki w okresie stanu epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

II  Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania stanu epidemicznego, którzy są zobowiązani postępować zgodnie  z przyjętymi zasadami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

III Zasady rekrutowania dzieci do objęcia opieką wychowania przedszkolnego w czasie ograniczenia działalności placówki zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego   z dnia 04 maja 2020 roku

1. Pierwszeństwo do zorganizowanej opieki w czasie ograniczenia mają dzieci obojga rodziców pracujących. W pierwszej kolejności przynajmniej jedno z rodziców związanych jest zawodowo ze służbą zdrowia, służbami mundurowymi, handlem i zakładami produkcyjnymi lub realizującymi zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, spełniających warunki:

– nie wykonują pracy zawodowej zdalnie,

– nie korzystają z urlopu, opieki, zwolnienia lekarskiego,

– nie są objęci kwarantanną,

-w dniu, w którym dziecko będzie przebywało w przedszkolu, będą czynni zawodowo.                   

2.Rodzice, spełniający warunki opisane w pkt. 1, w uzgodniony sposób informują Dyrektora Przedszkola o tym, że dziecko będzie korzystało z opieki przedszkola oraz o godzinach pobytu.

3.O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor. O podjętej decyzji powiadamia rodziców/opiekunów prawnych  telefonicznie lub mailem.

4. Dziecko korzystające z przedszkola musi być bezwzględnie zdrowe. Jeśli dziecko, przed pójściem do przedszkola zgłaszało rodzicowi jakiekolwiek dolegliwości powinno bezwzględnie zostać w domu.                                                                                                           

5. Rodzic, który zdecydował się na korzystanie z opieki przedszkola wyraża automatycznie zgodę na:

 1. kilkukrotny w ciągu dnia pomiar temperatury dziecka,
 2. odizolowanie dziecka, w przypadku zaobserwowania u niego niepokojących objawów chorobowych,
 3. wezwanie rodzica do natychmiastowego stawienia się w przedszkolu     w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych  u dziecka, wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych sugerujących zarażenie wirusem COVID 19

5. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, powinien uczulić dziecko na obowiązujące nowe zasady higieniczne, tj.:

 • zakładanie maseczki na czas przejścia do przedszkola (dotyczy dziecka powyżej 4 r.ż.)
 • niepodawanie ręki na przywitanie,
 • unikanie dotykania oczu, nosa, ust,
 • mycie rąk po każdej zabawie, korzystaniu z toalety, przed posiłkiem,
 • kasłanie, kichanie w tzw. „łokieć”,
 • niezabieranie do przedszkola zabawek domowych oraz innych zbędnych rzeczy,
 • zgłaszanie nauczycielowi złego samopoczucia (ból głowy, brzucha),
 • nie wkładanie do ust zabawek,
 • nowy wygląd zewnętrzny pracowników obsługi (fartuchy ochronne, rękawiczki, przyłbice) związany jest z zasadami bezpieczeństwa i nie powinien dziecka przestraszyć.

IV Rozpoczęcie opieki- przyprowadzanie dziecka

1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia swojego dziecka oraz o dobrowolnym i świadomym powierzeniu dziecka placówce w trakcie trwania pandemii, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu (załącznik nr 1).

2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w przedszkolu rodzic/opiekun ma obowiązek przekazać (w formie email) deklarację o zamiarze posłania dziecka do przedszkola (załącznik nr 2), na 5 dni przed planowanym przyjściem.

3. Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola wchodzi tylko i wyłącznie do wyznaczonej strefy w holu wejściowym i powierza swoje dziecko opiekunowi.

4. Obowiązkowo rodzic/opiekun wchodzący do przedszkola ma założoną maseczkę, rękawiczki lub przed wejściem do holu przedszkola dezynfekuje ręce.

5. W holu może przebywać tylko i wyłącznie jeden rodzic/opiekun.

6. Dziecko powyżej 4 roku życia powinno być zaopatrzone w maseczkę podczas drogi do  i z placówki. Po przyjściu do przedszkola maseczkę od dziecka zabiera rodzic.

7. Opiekun zabezpieczony przyłbicą lub maseczką, mierzy temperaturę ciała dziecka termometrem bezdotykowym i zaprowadza dziecko do szatni, w razie potrzeby pomaga dziecku w czynnościach samoobsługowych, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.

8.W przypadku podejrzenia choroby (także objawów typu kaszel, katar, pomiar temperatury wskazujący powyżej 37,2 stopnie C) dziecko nie zostaje przyjęte do placówki. Opieką nie zostają także objęte dzieci, których opiekunowie nie wyrażą zgody na pomiar temperatury.98. Dziecko nie może zabierać do sali  niepotrzebnych przedmiotów lub własnych zabawek.

9. Dyrektor zatwierdza czas rozpoczęcia i wejście do budynku danej grupy (w przypadku kiedy nie zostają uruchomione inne wejścia do przedszkola) w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

V Pobyt dziecka w przedszkolu

1. W pierwszej kolejności należy dopilnować, aby dzieci umyły ręce mydłem antybakteryjnym, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed spożywaniem posiłku, po korzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw.

2. Zabrania się łączenia grup.

3. Organizacja zajęć, przemieszczania się dzieci oraz zabawy na dworze i placu zabaw powinny być zorganizowane w taki sposób,  aby uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

4. W czasie trwania pandemii rezygnujemy z mycia zębów, w czasie pobytu dzieci   w placówce.

5. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren placówki.

VI Zakończenie zajęć- odbiór dziecka z placówki

1. Rodzice/opiekunowie oczekują na dzieci w wyznaczonej części wspólnej z zachowaniem dystansu min. 2 m od pracowników, innych rodziców/opiekunów i ich dzieci.

2.Rodziców/opiekunów obowiązują zasady wskazane w pkt IV ppkt 4

3. Dzieci nie mogą zabierać z przedszkola do domu żadnych niepotrzebnych rzeczy ani zabawek.

4. Podobnie jak czas rozpoczęcia zajęć, zakończenie zajęć jest zsynchronizowane w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

5. Zakazuje się przebywania w ogrodzie przedszkolnympo odebraniu dziecka z przedszkola.

VII Wejście do przedszkola

1. W trakcie godzin funkcjonowania przedszkola, przed wejściem do budynku umieszcza się  dozownik z płynem dezynfekującym do rąk.

2. Na drzwiach wejściowych umieszcza się następujące informacje:

 – wymagane zakrywania ust i nosa przez osoby dorosłe,

– obligatoryjne dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe przed wejściem do budynku,

– do holu przedszkola wraz z dzieckiem może wejść tylko jeden rodzic/opiekun,

– obowiązkowy dystans społeczny rodziców/opiekunów między sobą w przestrzeni podmiotu wynosi min. 2 m

3. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie wytycznych i prawidłowe umieszczenie informacji w pkt 1 i 2 jest woźna oddziałowa.

4. Wszystkie klamki, poręcze, ławki i inne elementy na wejściu do budynku powinny być dezynfekowane min. 4 razy w ciągu dnia, podłoga 2 razy w ciągu dnia.

5. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcyjnych   z uwzględnieniem elementów, terminu wykonania i osoby wykonującej (załącznik nr 3).

6. W przedszkolu funkcjonują następujące wejścia, które przyporządkowuje się do danych grup:

 WYJŚCIE GŁÓWNE: Przyporządkowane godziny wejścia i wyjścia z przedszkola dla poszczególnych grup:

a) grupa I wejście 6.30 do 7.00 ; odbiór dziecka 16.00  do 16.30

b) grupa II wejście 7.30 do 8.00; odbiór dziecka 14.30 do 15.00

WYJŚCIE BOCZNE: pracownicy kuchni, personel administracyjny

 • Opiekunowie danej grupy poiadamiają  rodziców/opiekunów do której grupy, dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Za pomocą znaków poziomych lub pionowych wyznacza się strefę do której mogą wchodzić rodzice (wyłącznie przestrzeń wspólna)  z zachowaniem zasady odstępu od pracowników przedszkola, jak    i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów.

VIII Sala zabaw/opieki

1. Należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można uprać lub dezynfekować.

2. Wszystkie zabawki i przybory sportowe należy dokładnie i systematycznie dezynfekować.

3. Bezpośrednio przed spożywaniem każdego posiłku przez dzieci należy dokładnie wyczyści blaty stołów.

4. W trakcie opieki w sali zabaw może przebywać tylko i wyłącznie:

– stała grupa dzieci przypisana do danej sali- max 12 dzieci,

– stali opiekunowie, przyporządkowani do danej grupy

5. Salę wietrzy się co najmniej raz na godzinę.

6. Dla każdej sali zabaw prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych  i dezynfekcji z uwzględnieniem elementów (zabawki, blaty, stoły, klamki podłoga, i inne), terminu wykonania dezynfekcji i osoby wykonującej (załacznik nr 4).

7. Powierzchnia sali zabaw nie może być mniejsza niż 4 m2 na dziecko.

IX Toalety dla dzieci

1. Każda grupa korzysta z osobnej toalety.

2. W toaletach umieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

3. Podczas dezynfekcji toalet obowiązuje zakaz przebywania dzieci.

4. Każda toaleta zostaje wyposażona w mydło antybakteryjne dla dzieci.

5. Należy prowadzić monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcji z uwzględnieniem elementów, terminu wykonania dezynfekcji i osoby wykonującej (załącznik nr 4).

X Kuchnia

 1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy zwrócić szczególną ostrożność dotyczącą zabezpieczenia epidemiologicznego:

a) zachować bezpieczną odległość stanowisk pracy, tj. 2m,

b) używać rękawiczek,

c) zawsze myć ręce i je dezynfekować:

– przed rozpoczęciem pracy,

– przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowania, upieczona, usmażona,

– po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

– po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

– po zakończeniu procedury czyszczenia/dezynfekcji elementów kuchennych

–  po innych czynnościach.

XI Plac zabaw, teren obiektu

1.Możliwe jest korzystanie z placu zabaw w tym samym czasie wyłącznie przez jedną grupę.

2. Sprzęt i urządzenia na placu zabaw są dezynfekowane przez obsługę przedszkola po każdej zmianie grupy dzieci.

2. Raz dziennie po zakończonych zajęciach sprzęt na placu zabaw jest czyszczony, dezynfekowany przez firmę zewnętrzną

XII Wyznaczone pomieszczenie do izolacji osoby u której zdiagnozowano objawy choroby

1. Na terenie placówki przygotowane jest pomieszczenie pełniące funkcje izolatki, które znajduje się   w gabinecie terapeutycznym,  wyposażone  w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.

2. W widocznym miejscu gabinetu znajdują się numery telefonu do:

 • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 • Dyrektora placówki.

XIII Personel opiekuńczy

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Nauczyciel i pracownik niepedagogiczny zobowiązany jest do codziennej samoobserwacji i pomiaru temperatury ciała przed rozpoczęciem pracy.

2. Każdy nauczyciel, pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa przydzieleni są do jednej grupy liczącej nie więcej niż 12 dzieci.

3. Na terenie placówki, pracownicy sprawujący opiekę danej grupy powinni unikać kontaktu    z dziećmi innych grup i innymi opiekunami, a także personelem pomocniczym oraz kuchennym.

4. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do częstego mycia i dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym.

5. Każdy opiekun jest wyposażony w następujące elementy ochrony osobistej:

– przyłbica,

– maseczki,

– jednorazowe rękawiczki,

– fartuch ochronny.

6. Każdy opiekun po wejściu do budynku jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz założenia przyłbicy lub maseczki.

XIV Personel pomocniczy i kuchenny

1. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

2. Każdy pracownik musi być wyposażony:

– przyłbicę,

– maseczki,

-jednorazowe rękawiczki.

3. Pracownicy personelu administracyjnego nie mogą kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekuńczym.

4. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest zachować dystans społeczny w odniesieniu do pozostałych pracowników.

XV Postępowanie na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania   na COVID-19

1. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik  i rodzic/opiekun dziecka uczęszczającego do przedszkola.

2. Zgłoszenia o którym mowa w pkt. 1 należy dokonać Dyrektorowi placówki.

3. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora placówki o nagłej zmianie stanu zdrowia swojego dziecka, jeżeli taki stan zostanie zauważony w domu lub po powrocie z przedszkola.

4. Pracownicy przedszkola u których wystąpiły niepokojące objawy nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu, powiadomić dyrektora placówki i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

5. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych należy natychmiast odizolować osobę w wyznaczonym pomieszczeniu do izolacji tj. gabinet terapeutyczny.

6. Dzieci w pomieszczeniu do izolacji przebywają w obecności wyznaczonego przez Dyrektora pracownika zabezpieczonego w kombinezon ochronny, przyłbica, rękawiczki, które znajdują się w gabinecie dyrektora.

7. Wyznaczony pracownik będący w izolacji i oczekujący na przybycie rodzica na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka.

8. Jeśli stan osoby dorosłej pozwala być z nim w kontakcie głosowym, przebywa on w izolatce samodzielnie.

9. Dyrektor po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania w trybie alarmowym powiadamia:

– Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach,

– Pogotowie Ratunkowe,

– Rodziców/opiekunów dziecka.

10. Dyrektor postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb.

11. Dyrektor sprawuje stały nadzór nad realizacją zadania polegającego na odizolowaniu osoby z podejrzeniem choroby oraz respektowaniu zakazu opuszczania obiektu/pomieszczeń przez inne osoby mające kontakt z osobą z podejrzeniem.

12. Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem najwyższych standardów bepieczeństwa bezpośrednio z pokoju izolacji, najbliższym możliwym wyjściem.

13. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS CoV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, skierować do sali izolacji, wstrzymać kolejne przyjęcia dzieci do przedszkola oraz powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach.

14.Obszar w którym się poruszała i przebywała osoba u której wystąpiły objawy choroby należy poddać gruntowemu sprzątaniu, a następnie zdezynfekować.

Załącznik 3 i 4 tylko do wglądu.