poniedziałek, 15 czerwca, 2020
Dyżur wakacyjny – Zasady odpłatności oraz do pobrania deklaracja

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLEPrzedszkole, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00 dla wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w pkt 1,  pobiera się opłatę od rodziców dzieci do lat 6 w wysokości 1,00 zł za godzinę.

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w pkt 1  dla dzieci w wieku 6 lat   i powyżej realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Wysokość opłaty ulega obniżeniu o 50% w przypadku, gdy dziecku przyznany jest zasiłek rodzinny lub pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Całkowicie zwalnia się z opłaty z opłaty, o której mowa w pkt 2 za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie pod warunkiem, że pozostałe dzieci: – korzystają z formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; – uczęszczają do przedszkola lub szkoły podstawowej; -kontynuują naukę w szkole ponadpodstawowej; -kontynuują naukę w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia.

Miesięczna odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu uiszczana jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca i stanowi:

opłatę za świadczenia wykraczające poza wymiar zajęć, o którym mowa  w pkt 1;

koszt wyżywienia dziecka.

W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 3 posiłków, których koszt wynosi:

  • śniadanie                    1,00 zł
  • obiad                          3,50 zł
  • podwieczorek             1,00 zł

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu dokonujemy na konto: 06 8460 0008 2002 0007 9354 0001              

 Tytułem:    opłata stała za (wpisać nazwisko i imię dziecka, m-c)

Opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu na konto: 49 8460 0008 2002 0007 9354 0003

Tytułem:     opłata za wyżywienie za   (wpisać nazwisko i imię dziecka, m-c )

W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat naliczane będą odsetki ustawowe.

Rodzic /opiekun prawny/ wypełnia i podpisuje deklarację stanowiąca załącznik nr 2 do w/w dokumentu,  w   pierwszy dzień pobytu dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym.