czwartek, 2 lutego, 2023
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 dla publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice

REKRUTACJA na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice

W terminie od 20 lutego 2023r. od godz. 8:00 do 28 lutego 2023r. do godz. 15:00 będzie można składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024
w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. W przypadku, gdy deklaracja nie zostanie złożona
w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne i będzie musiało brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wnioski o przyjęcie dziecka można będzie składać w terminie
od 1 marca 2023 r.
od godz.: 8:00  do 21 marca 2023 r. do godz.: 15:00

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice określa Zarządzenie Nr 0050.11.2023 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 25 stycznia 2023r. (zarządzenie)

Postępowania rekrutacyjne do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024, które dysponują wolnymi miejscami, prowadzone będą wg następujących etapów:

 • pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w publicznym przedszkolu. Na tym etapie brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe, mające jednakową wartość (art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe  Dz. U.
  z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.):
  1) wielodzietność rodziny kandydata;
  2) niepełnosprawność kandydata;
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • drugi etap postępowania rekrutacyjnego, prowadzony w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Na tym etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez Gminę Pilchowice w Uchwale nr XXVII/223/21 Rady Gminy Pilchowice z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pilchowice wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów (uchwała)

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.11.2023 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 25 stycznia 2023r.